تغییر زمان جلسات عمومی موسسه


بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسات عمومی موسسه از مهر ۱۴۰۲ تا پایان سال جاری در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه برگزار می گردد