دومین کنگره بین المللی جندی شاپوربرگزارشد


دومین کنگره بین المللی جندی شاپور در روزهای هفتم و هشتم اسفند با حضور وزیر علوم و مهمانان خارجی در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزارشد