شماره حسابهای موسسه جهت کمک های مالی اعضا و علاقمندان به مسائل فرهنگی دزفول


۱- بانک ملی شعبه بهشتی دزفول خیابان طالقانی نبش خیابان شهید بهشتی  حساب۰۱۰۶۴۹۲۱۷۲۰۰۹ و شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۱۹۲۹۷                      به نام موسسه فرهنگی دزفول شناسی

۲ – صندوق قرض الحسنه ولی عصرخیابان شریعتی حساب شماره ۷۳۵۱۵   به نام موسسه فرهنگی دزفول شناسی

۳ – صندوق قرض الحسنه شهید بهشتی خیابان طالقانی نبش پارکینگ آقامیری حساب شماره ۵۰۴۰۱  به نام موسسه فرهنگی دزفول شناسی