شناخت قرآن( ۲)


قرآن را بهتر بشناسیم


(۲) خداوند در قران خود را با این  شش اسما الحسنی معرفی می کند که راهنمای خوبی برای شناخت خدا می باشند یقینا در تصحیح خداشناسی به یاریمان می آیند

۱) رحیم با سه بار تکرار در معنی رحم و شفقت با دهش بسیار

۲) غفور با دو بار تکرار یعنی آمرزندگی بسیار در ارتباطی بسیار صمیمی

۳) حکیم یعنی کسی که کارش بی عیب و نقص است

۴) عزیز یعنی مقتدر و شکست ناپذیر

۵) تواب یعنی بسیار توبه پذیر

۶) رب العالمین یعنی پروردگار  و همراه  همه عالمیان