شناخت قرآن(۱)


(محمد تقی نعمت زاده استاد دانشگاه و عضو گروه ادبیات موسسه)

قران را بهتر بشناسیم
(۱) خدای قران را بشناسیم .
سه مشخصه اصلی برای شناخت خدای قران .
۱) الوهیت با ۲۶۹۸ بار تکرار و تاکید بر سه ویژگی عمده تا حیرانی و شیدایی  آورد.
۱-۱-حکیم و علیم بودن او یعنی کارش بی عیب و نقص است و به جزئیات ظاهر و باطن آگاهست.
۲-۱ -آفرینش او به احسن صورست .
۳-۱ -قدیرست یعنی اندازه گیری او در خلقت دقیق و حساب شده می باشد.

۲) ملوکیت و فرمانروایی با ۲۰۶ بار تکرار و سه ویژگی عمده تا همه قدرتها در برابر نیروی زوال ناپذیر ش فانی باشند

۱-۲ – مقتدر و قویست.
۲-۲ -عزیزست یعنی شکست ناپذیر می باشد.
۳-۲- قدوس است و از هر عیبی منزه می باشد.

۳) ربوبیت با ۹۳۲ بار تکراربا تاکید بر سه ویژگی برای همراهی و دوستی  با موجودات


۱-۳ رحمان و رحیمست یعنی بسیار مهربان و بخشنده است
۲-۳ غفور و تواب است یعنی بسیار توبه پذیر است
۳-۳ سمیع و بصیر است نسبت به موجودات عالم

الوهیت ، واله و  شیدا می کند و از خود بی خود
ملوکیت همه چیز را زوال پذیر و  فانی  می بیند
و ربوبیت ، همراهی و رشد را می آورد

اگر ربوبیت نمی بود هیچ رشدی حاصل نمی شد و تغیری روحی پدید نمی آمد  همینست که تمام سخن انبیا در بخش ربوبیت می باشد
🙏