غرور و مقاومت پل قدیم (پل ساسانیان) دزفول – دکتر مرتضی بدخشان رییس موسسه فرهنگی دزفول شناسی


تاریخ هر ملت دارای فرود و فراز هایی است که طبیعت انسان ، برجسته ساختن موقعیت ها و کم رنگ کردن شکست هاست . سرزمین ایران که در هیچ جای تاریخ مدون و مستند موجود ، بدون پرستش خدای یکتا نزیسته است و اگر ندای حقی را از گوشه ای شنیده برای لبیک به آن همچون سلمان فارسی هزینه داده است . ایران دارای تمدن دیرینه ای است که در طول حیات خود پیروزی ها و فراز های بسیاری داشته است. اقوام مختلف در این پهنه ی گیتی تا آنجا که توانسته اند نماد های غرور دینی و ملی خود را حفظ کرده و انگیزه ای برای هویت بخشی به جوانان و تحریک همت و غرور ملی آنان ایجاد کرده اند که نتیجه ی آن دفاع از سرزمین مادری میراث فرهنگی خود بوده است تا در صورت نیاز جوانان ، مدافعان خوبی برای دین و تمامیت ارضی سرزمین خود باشد آنگونه که دردفاع مقدس جوانان برومند ما حماسه آفریدند واجازه ندادند یک وجب از سرزمین اسلامی ایران ازدامان آن جدا گردد. غرور و مقاومت پل باستانی دزفول، که هم چون مردم این شهر مقاوم بر پایه های خود ایستاده است نباید شکسته شود. پل باستانی دزفول که قدمتی بی بدیل در این سرزمین داردونمادی از قدرت وپیروزی اجداد فرزندان این سرزمین بر دشمنان خوداست به رغم کهولت وفرسودگی بیش از هزاروهفتصد سال است که پایدار و استوارمانده است و اگر گاهی خشم طبیعت کمراورامی شکست اما هرگز نتوانست همچون پل باستانی شوشتر زمین گیرش کند اوبرزمینی محکم گام نهاده وتوسط دلیرانی محافظت شده است هیچگاه از خاطرم نمی رود که در هشت سال دفاع مقدس، رژیم بعثی عراق تلاش های مذبوحانه بسیاری رابرای ویران کردن این پل انجام داد اما پدافند قوی نیروهای محافظ، همه تلاش های آنان راناکام گذاشت چندی پیش شنیده شده بود که قرار است در کنار این پل باستانی پل ششم دزفول ساخته شود طبیعتأ ساختن پل وایجاد ارتباط دو سررودخانه همیشه خروشان دز، کاری بسیار ضروری وپسندیده است اما فراموش نشود که رعایت حریم این اثر فاخر باستانی بی نظیر، ضروری تر وپسندیده تر است لذا انتظار مردم دزفول از مسئولین محترم این شهر بزرگ به خصوص از مسئولین میراث فرهنگی این است که حریم این اثرباستانی شکسته نشود و کمک کنند دکه این پل باستانی که نماد مقاومت مردم این خطه دلیر پرور است، همچنان قامت خویش را به نسل های آینده نشان دهد. أ