موضوع فعالیت موسسه طبق اساسنامه


چهار چوبه فعالیت های موسسه

۱- هماهنگی انجمن خوشنویسان و سازمان میراث فرهنگی کشور.
۲- برگزاری انجمن ها کنفرانسها و سمینار ها در موضوعات مختلف مرتبط با اهداف موسسه
۳- برگزاری و تدارک همایش ها علمی فرهنگی برای سازمانهای دولتی یا مراکز خصوصی .
۴- طراحی و برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت فرهنگی هنری به استثنای آموزش زبان.
۵- مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف موسسه و اجرای طرحهای پژوهشی.
۶- تشکیل گروه های تحقیقاتی ویژه جهت تنظیم و تدوین و انتشار آثار فرهنگی هنری
۷- تلاش درجهت گردآوری آثارفرهنگی ونسخ خطی ویا تصاویرآنهاو کمک به حفظ و حراست ازمیراث فرهنگی.