نشست سالانه اعضا، رمضان۹۸


در پانزدهم رمضان المبارک سال ۹۸ اعضای موسسه فرهنگی دزفول شناسی نشست سالانه خود را بر گزار کردند.

در این نشست آقای دکتر مرتضی بدخشان ضمن بررسی فعالیت ها و موفقیت های موسسه در طول هفده سال فعالیت، اشاره ای به چالشها و کمبود ها داشتند و در پایان انتقاد خود را از متولیانی که بودجه های فرهنگی در این شهر را در اختیار دارند ودر طول هفده سال گذشته در عمل موسسه را یاری نکرده اند، بیان کرد.

جمعی از اعضای حاظر در نشست رمضان 98