کتاب کنایه در شعر محلی دزفولی منتشر شد(در لیست کتابها موجود می باشد)کتاب کنایه در شعر محلی دزفولی که حاصل دسترنج سه تن از اساتید دانشگاه و از اعضای گروه ادبیات موسسه فرهنگی دزفول شناسی هستند منتشر گردید.

این کتاب نفیس که درطلیعه سال ۱۳۹۸ به زیور چاپ آراسته گردیده در ۱۷۴ صفحه منتشر شده است. کنایات را در اشعار شعرای محلی دزفولی مورد بررسی قرار داده و کنایه ها در این کتاب به ترتیب الفبایی آورده شده اند. سپس معنی ظاهری و کنایی هر کنایه به همراه بیت شاهد آورده شده است و در قسمت زیر هر کنایه توضیحات ضروری داده شده است.