شرایط و مراحل عضویت رسمی

 در موسسه فرهنگی دزفول شناسی

(بر اساس مصوبات شورای مرکزی موسسه)

عضو بنا به درخواست خودش یا دعوت از وی به عنوان عضو رسمی (افتخاری موقت سه ماهه) به عضویت موسسه در می آید. پس از سه ماه فعالیت وی و آشنایی موسسه با نامبرده و آشنایی او با اعضا، نوع فعالیت موسسه و شرایط و ضوابط عضویت رسمی، در صورت موافقت موسسه (شورای مرکزی) و علاقمندی وی به استمرار فعالیت و پذیرش ضوابط و شرایط موسسه، مراحل عضویت به صورت زیر  انجام می گیرد..

  1. تکمیل فرم عضویت  رسمی دائمی.   (الزامی)
  2. عضویت در طرح خود گردانی.       (الزامی)
  3. عضویت در صندوق همیاری .        (اختیاری)
  4. عضویت در یکی از گروه های تخصصی موسسه.(اختیاری)
  5. همکاری و مشارکت در اجرای برنامه های موسسه.

بدیهی است پس از سه ماه فعالیت مستمر، در صورت عدم موافقت موسسه با استمرار فعالیت وی یا عدم علاقمندی فرد به استمرار فعالیت در موسسه، از لیست اعضای رسمی و گروه های موسسه حذف می گردد.

تبصره : سه ماه آزمایشی تا دو بار قابل تمدید است

شرایط مدیران و  اعضای شورای گروه های تخصصی

مدیران موسسه یا اعضای شورای گروه های تخصصی علاوه بر شرایط عمومی عضویت رسمی، باید دارای شرایط زیر باشند.

  1.  کسب سه چهارم آراء شورای مرکزی برای تصدی  مسئولیت اجرایی در موسسه (برای مدیران موسسه)
  2. عضویت در گروه تخصصی مربوطه (برای اعضای شورای گروه های تخصصی) عدم داشتن مسئولیت در سایر موسسات موازی.عضویت در صندوق همیاری موسسه.