بررسی تطبیقی کتابت “الف” در زبان فارسی و عربی


WWW.SID.ir
Archive of SID
کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی
Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազմիջազգային արևելագիտողով
International Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History
بررسی تطبیقی کتابت »الف« در زبان فارسی و عربی
۱- شکوه رجبی فر ۲- دکتر مرتضی بدخشان
۱ .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ایران
Sh.rajabifar@gmail.com
2 .استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ایران
dmbadakhshan@chmail.ir


چکیده
زبان فارسی و عربی هر دو از خانواده بزرگ زبانی هند و اروپایی و سامی هستند؛ نقاط مشترک زیادی در بیی ایی دو زبیان و یود
دارد امّا با و ود داشت اشتراکات فراوان نمی توان از نقاط اختالف و تفاوت هایی که میان ای دو زبان است چشم پوشید؛ از ملیه
نقاط اختالفی که میان ای دو زبان است، کتابت واج »الف« در میان آنها است؛ ای اختالف گاه فراگیران ای دو زبان را بیا مشی
موا ه می کند. در ای پژوهش که به روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی انجام گرفته است پژوهشگر با هیدف بررسیی تیقیقیی
کتابت واج »الف« در زبان فارسی و زبان عربی نشان داده است که کتابت واج »الف« در زبان عربی دارای پیچیدگی هایی اسیت کیه
اگر در روش کتابت از زبان فارسی تقعیت کند بسیاری از ای پیچیدگیها برطرف می گردد و با ای فرضیه که پیروی کتابت »الیف «
از لفظ در زبان عربی مانند فارسی بخشی از مش الت کتابت واج »الف« را برطرف می کنید ایی پیژوهش را انجیام داده و در پاییان
فرضیه مذکور را به اثقات رسانیده است.
واژگان کلیدی: کتابت، »الف«، زبان فارسی، زبان عربی.